นางสาวจิราภรณ์  จ้อยเจริญ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

เมนูหลัก

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดท่าข้าม

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนวัดสะแกงาม

ข้อมูล  จำนวนข้าราชการครู  และบุคลากรในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

 ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 1 2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2 2 4 3. ครูปฏิบัติการสอน 29 85 114 4. พี่เลี้ยง 10 10 5. ภารโรง 4 1 5 6. แม่ครัว 12 12

จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

 ชั้น ชาย หญิง รวม อนุบาลปีที่ 1 78 คน 86 คน 164 คน อนุบาลปีที่ 2 93 คน 77 คน 170 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 145 คน 165 คน 310 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 157 คน 162 คน 319 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 186 คน 200 คน 386 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 178 คน 198 คน 376 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 168 คน 207 คน 375 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 185 คน 191 คน 376 คน รวม 1,019 คน 1,123 คน 2,142 คน

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya