นายธนิศ  บุญอติชาต

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

เมนูหลัก

ข้อมูล  จำนวนข้าราชการครู  และบุคลากรในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 ตำแหน่ง จำนวน 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน 2. รองผู้บริหารโรงเรียน 3 คน 3. ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 36 คน 4. ครู วิทยฐานะชำนาญการ 41 คน 5. ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 35 คน 6. ครู รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย 3 คน 7.เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน 2 คน 8.พี่เลี้ยง 12 คน 9.ภารโรง 7 คน

จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดท่าข้าม

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนวัดแสมดำ

 ชั้น ชาย หญิง รวม อนุบาลปีที่ 1 84 คน 93 คน 177 คน อนุบาลปีที่ 2 90 คน 92 คน 182 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 165 คน 206 คน 371 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 194 คน 183 คน 377 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 182 คน 171 คน 353 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 174 คน 179 คน 353 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 175 คน 181 คน 356 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 168 คน 177 คน 345 คน รวม 1,232 คน 1,282 คน 2,514 คน

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya