นางสาวจิราภรณ์  จ้อยเจริญ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

เมนูหลัก

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดท่าข้าม

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนวัดสะแกงาม

ข้อมูล  จำนวนข้าราชการครู  และบุคลากรในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 ตำแหน่ง จำนวน 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน 2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 3 คน 3. ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 39 คน 4. ครู วิทยฐานะชำนาญการ 46 คน 5. ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 18 คน 6. ครู รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย 15 คน 7.เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน 2 คน 8.พี่เลี้ยง 11 คน 9.ภารโรง 5 คน

จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

 ชั้น ชาย หญิง รวม อนุบาลปีที่ 1 81 คน 75 คน 156 คน อนุบาลปีที่ 2 86 คน 100 คน 186 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 193 คน 198 คน 391 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 189 คน 196 คน 386 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 167 คน 210 คน 377 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 187 คน 186 คน 373 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 181 คน 174 คน 355 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 169 คน 173 คน 342 คน รวม 1,253 คน 1,312 คน 2,565 คน

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya