นายธนิศ  บุญอติชาต

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

เมนูหลัก

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายธานินทร์  ศรีภาวินทร์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครูประจำวิชาศิลปะ

นายก้องเกียรติ  บุญตอบ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุทิศา  บุญตอบ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจำเนียรจิตต์  จามชาติ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายนพรุจ  จันทะเริง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวจันทร์ทิมา  เทียนศิริ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวกัลยา  สุกใสเมือง

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวมาเลียน  พ่วงอินทร์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7

นางสาวถนิชฌา  จันทร์บวร

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดกำแพง

นางสาวพรรณทิภา  จีนกลับ

ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9

นางยุพิน  ลลิตเถกิงพงศ์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

นายรณชัย  บุญลือ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาดนตรีไทย

นายฉัตรชัย  ทรัพย์สวัสดิ์กุล

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนวัดท่าข้าม

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

นางสาวปิยธิดา  มะโรงฤทธิ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชาภาษาไทย

นางสาวสุจิตตรา  สีรักษ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูการศึกษาพิเศษ

นายนราวิชญ์ แก้วชุม

ครูผู้ช่วย

ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya