นายธนิศ  บุญอติชาต

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

เมนูหลัก

โรงเรียนวัดท่าข้าม

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายธานินทร์  ศรีภาวินทร์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครูประจำวิชาศิลปะ

นางสุทิศา  บุญตอบ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางยุพิน  ลลิตเถกิงพงศ์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวกัลยา  สุกใสเมือง

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวศิรินุุล  ชาวดง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชาภาษาไทย

นายก้องเกียรติ  บุญตอบ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพรรณทิภา  จีนกลับ

ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9

นางสาวจันทร์ทิมา  เทียนศิริ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวจำเนียรจิตต์  จามชาติ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายรณชัย  บุญลือ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาดนตรีไทย

นางสาวมาเลียน  พ่วงอินทร์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวสุจิตตรา  สีรักษ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7

นายนพรุจ  จันทะเริง

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายฉัตรชัย  ทรัพย์สวัสดิ์กุล

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวถนิชฌา  จันทร์บวร

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8

นางสาวเกตุวดี  นามมนุษย์

ครูผู้ช่วย

ครูประจำวิชาภาษาไทย

นางสาวอรชุมา  เทพสุทธิ์

ครูผู้ช่วย

ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

นายนราวิชญ์  แก้วชุม

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya