คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายธานินทร์  ศรีภาวินทร์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครูประจำวิชาศิลปะ

นางสุทิศา  บุญตอบ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกัลยา  สุกใสเมือง

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

นายก้องเกียรติ  บุญตอบ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจันทร์ทิมา  เทียนศิริ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวอัจฉรา  ป้องหลักคำ

ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7

นายนพรุจ  จันทะเริง

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวถนิชฌา  จันทร์บวร

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8

นางสาวเปรมมิกา  พลดงนอก

ครู  คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดท่าข้าม

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

นางยุพิน  ลลิตเถกิงพงศ์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวพรรณทิภา  จีนกลับ

ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9

นายรณชัย  บุญลือ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาดนตรีไทย

นายฉัตรชัย  ทรัพย์สวัสดิ์กุล

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวสุภาพร  ฤทธิยา

ครูผู้ช่วย

ครูประจำวิชาแนะแนว

นายนราวิชญ์  แก้วชุม

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวสุพัตรา  บุราไกร

ครู รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย

ครูประจำวิชาประวัติศาสตร์

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya