นางสาวจิราภรณ์  จ้อยเจริญ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

เมนูหลัก

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดท่าข้าม

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางนาตยา  ทรัพย์สวัสดิ์กุล

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปี 5

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวพัชรา  อินทร์กอง

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวธัญญ์ฐิตา  วงษ์เคี่ยม

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนุชนา  ทองศูนย์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายอนันต์  ลิ้มกลาง

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวสมหญิง  วงศ์พิทักษ์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางชวลักษณ์  นาครักษา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วิชาดนตรี-นาฏศิลป

นางลาวัลย์  ก่อสุขวิวัฒน์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

นายเสริมศักดิ์  แสงจันทร์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาสังคมศึกษา

นางวิริน  คันทศิริ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาดนตรี

ว่าที่ร.ต.มงคล  พิชญเดชา

ครูผู้ช่วย

ครูประจำวิชาประวัติศาสตร์

นายพันดอน  บูรณะกิตติ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8

นายซบรี  โกะสะโยะ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาวิทยาการคำนวณ

นางสาวศรีสมร  มหาโยธิน

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9

นางสาวปรียานุช  เกตุมณี

ครูผู้ช่วย

ครูประจำวิชาประวัติศาสตร์

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya