นายธนิศ  บุญอติชาต

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

เมนูหลัก

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางนาตยา  ทรัพย์สวัสดิ์กุล

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปี 5

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวธัญญ์ฐิตา  วงษ์เคี่ยม

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพัชรา  อินทร์กอง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนุชนา  ทองศูนย์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายอนันต์  ลิ้มกลาง

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางลาวัลย์  ก่อสุขวิวัฒน์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวกังสดาล  นาคเสวี

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางอำไพ  วิภาสธวัช

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8

นางอัญจิมา  อุบลน้อย

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดท่าข้าม

นายเผชิญ  วิภาสธวัช

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

นางวิริน  คันทศิริ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาดนตรี

นายวุฒิชัย  อร่ามเกลื้อ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาศิลปะ

นายเสริมศักดิ์  แสงจันทร์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาสังคมศึกษา

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

นางชวลักษณ์  นาครักษา

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาดนตรี-นาฏศิลป

นางสาวพิกุล  ทิพย์ปัญญา

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูการศึกษาพิเศษ

นายซบรี  โกะสะโยะ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวสมหญิง  วงศ์พิทักษ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

นายพันดอน  บูรณะกิตติ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวศรีสมร  มหาโยธิน

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชาภาษาไทย

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya