คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางนาตยา  ทรัพย์สวัสดิ์กุล

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปี 5

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวพัชรา  อินทร์กอง

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสมหญิง  วงศ์พิทักษ์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวธัญญ์ฐิตา  วงษ์เคี่ยม

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางลาวัลย์  ก่อสุขวิวัฒน์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวนุชนา  ทองศูนย์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายพันดอน  บูรณะกิตติ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8

นายอนันต์  ลิ้มกลาง

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวศรีสมร  มหาโยธิน

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

โรงเรียนวัดท่าข้าม

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

นางชวลักษณ์  นาครักษา

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาดนตรี-นาฏศิลป

นายเสริมศักดิ์  แสงจันทร์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาสังคมศึกษา

นางวิริน  คันทศิริ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาดนตรี

ว่าที่ร.ต.มงคล  พิชญเดชา

ครูผู้ช่วย

ครูประจำวิชาประวัติศาสตร์

นางสาวพิกุล  ทิพย์ปัญญา

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูการศึกษาพิเศษ

นายวุฒิชัย  อร่ามเกลื้อ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาศิลปะ

นายสิริโชค  นาคนวล

ครูผู้ช่วย

ครูประจำวิชาภาษาไทย

นายซบรี  โกะสะโยะ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาวิทยาการคำนวณ

นายวีระเดช  ป่าใหญ่

ครูผู้ช่วย

ครูประจำวิชาประวัติศาสตร์

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya