คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางนรมน  เสาะแสวง

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเรณู รื่นยุทร

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางธิดารัตน์  กิติธรากุล

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวดวงใจ  กรุมรัมย์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอุทัยวรรณ  ปัญจันทร์สิงห์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ครูประจำวิชาสังคมศึกษา

นางสาวบุญรุ่ง  สักขี

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8

นางสาวอาจาริยา  นามวิจิตร

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางชมพูนุช  ดวงจันทร์ทิพย์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววิชิดา  แย้มศรี

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

โรงเรียนวัดท่าข้าม

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

นางจุฑามาศ  อัครอภิชาติ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

นางสาวเยาวลักษณ์   น้อยสกุล

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชานาฏศิลป

นางสาวนาวิกา  พูลเกษม

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชา  ศิลปะ

นางสาวจุฑามาศ  วงศ์สุวรรณ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาสุขศึกษาพละศึกษา

นางสาวปวีนา  สีแดง

คครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวชญาดา  พิลาคลัง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูการศึกษาพิเศษ

นายวนัส  ยอดมาลี

ครูผู้ช่วย

ครูประจำวิชา  คอมพิวเตอร์

นางสาวนฤมนต์  ไชยเพ็ชร

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวกมลรัตน์  ดาวสี

ครูผู้ช่วย

ครูประจำวิชา  ภาษาไทย

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya