คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางจุฑามาศ  อัครอภิชาติ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางนรมน  เสาะแสวง

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเรณู รื่นยุทร

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางธิดารัตน์  กิติธรากุล

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวดวงใจ  กรุมรัมย์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวบุญรุ่ง  สักขี

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8

นางสาวอาจาริยา  นามวิจิตร

ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสมถวิล  ยิ่งสกุล

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

นางสาววิชิดา  แย้มศรี

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดท่าข้าม

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

นางสาวเยาวลักษณ์   น้อยสกุล

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชานาฏศิลป

นางเยาวภา  มโนเวชพันธ์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวอุทัยวรรณ  ปัญจันทร์สิงห์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาสังคมศึกษา

นางสาวนาวิกา  พูลเกษม

ครูผู้ช่วย

ครูประจำวิชา  ศิลปะ

นางสาวจุฑามาศ  วงศ์สุวรรณ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชาสุขศึกษาพละศึกษา

นางสาวปวีนา  สีแดง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวชญาดา  พิลาคลัง

ครูการศึกษาพิเศษ และ
ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวนฤมนต์  ไชยเพ็ชร

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

นายวนัส  ยอดมาลี

ครูผู้ช่วย

ครูประจำวิชา  คอมพิวเตอร์

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya