คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางนรมน  เสาะแสวง

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางธิดารัตน์  กิติธรากุล

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวสายใย   สมพร

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางชณิชา  พรมแสง

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ครูประจำวิชาสังคมศึกษา

นางสาวอาจาริยา  นามวิจิตร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางชมพูนุช  ดวงจันทร์ทิพย์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางเมธวี  ทนันชัย

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางสาววิชิดา  แย้มศรี

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวชญาดา  พิลาคลัง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดท่าข้าม

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

นางสาวเยาวลักษณ์   น้อยสกุล

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชานาฏศิลป

นางสาวบุญรุ่ง  สักขี

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

นางสาวนาวิกา  พูลเกษม

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชา  ศิลปะ

นางสาวจุฑามาศ  วงศ์สุวรรณ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาสุขศึกษาพละศึกษา

นายวนัส  ยอดมาลี

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชา  คอมพิวเตอร์

นายอารยะหวังอังคณานนท์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya