นายธนิศ  บุญอติชาต

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

เมนูหลัก

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดท่าข้าม

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายพุฒิพงศ์  ประมังคะตา

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวสุวิไล ปานเด

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นระถมศึกษาปีที่ 3

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพัฒน์ระดี  วิญญูธนสมบัติ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9

นางสาวมรกต มงคลเมือง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวจารุณี  วิชัยดิษฐ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพัชรา  ฐานะอุดมมงคล

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นายทรงศักดิ์  วัลละ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวสุภิสสร  อำพันมณี

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชาสุขศึกษาพละศึกษา

นางสาวกมลทิพย์  สาสุธรรม

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายจักรกฤษ  เตียบฉายพันธุ์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

นางอาภรณ์  ชูเสือหึง

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวสุพัตรา  บุราไกร

ครู รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย

ครูประจำวิชาประวัติศาสตร์

นางสาวดวงฤดี มีอยู่

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวณปภัช  ปิ่นทองพันธุ์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวเพ็ชรี  เภาราช

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวปาลิตา  แปรงขุนทด

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์

นายศริตวรรธน์  พลเยี่ยม

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาประวัติศาสตร์

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya