นายธนิศ  บุญอติชาต

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

เมนูหลัก

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายพุฒิพงศ์  ประมังคะตา

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นระถมศึกษาปีที่ 3

ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวจารุณี  วิชัยดิษฐ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุวิไล ปานเด

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกมลทิพย์  สาสุธรรม

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวดวงฤดี แต้มงาม

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวพัชรา  ฐานะอุดมมงคล

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวมรกต มงคลเมือง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางอาภรณ์  ชูเสือหึง

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวนาตยา พูลเกิด

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดท่าข้าม

นางสาวพัฒน์ระดี  วิญญูธนสมบัติ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9

นายจักรกฤษ  เตียบฉายพันธุ์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวณปภัช  ปิ่นทองพันธุ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายทรงศักดิ์  วัลละ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

นางสาวรัตติกา  ยาหอม

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำห้องสมุด

นางสาวอัคริยา  จีระกุล

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชาหน้าที่พลเมือง

นางสาวปาลิตา  แปรงขุนทด

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวสุภิสสร  อำพันมณี

ครู รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย

ครูประจำวิชาสุขศึกษาพละศึกษา

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya