คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกมลทิพย์  สาสุธรรม

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หัวหน้าสายชั้นระถมศึกษาปีที่ 3

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวจารุณี  วิชัยดิษฐ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายโกศล  นะรินรัมย์

ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวดวงฤดี มีอยู่

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายพุฒิพงศ์  ประมังคะตา

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวสุวิไล ปานเด

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวพัฒน์ระดี  วิญญูธนสมบัติ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9

นางสาวมรกต มงคลเมือง

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวเพ็ชรี  เภาราช

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดท่าข้าม

นายทรงศักดิ์  วัลละ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวณปภัช  ปิ่นทองพันธุ์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายจักรกฤษ  เตียบฉายพันธุ์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

นางชญานิน  สาธุพันธ์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาบรรณรักษ์

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

นางสาวปาลิตา  แปรงขุนทด

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวสุภิสสร  อำพันมณี

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชาสุขศึกษาพละศึกษา

นายศริตวรรธน์  พลเยี่ยม

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาประวัติศาสตร์

นางสาวปวีณนุช  ขุนไพชิต

ครูผู้ช่วย

ครูประจำวิชาภาษาไทย

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya