คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเมลดา  ก้อนเพชร

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9

นางนิศารัตน์  การินทร์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนัทยา  พลพิทักษ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวรมิดา  ชัยยะ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางเพ็ชรี  เภาราช

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2/5

นายนิรันดร์  บุญใบ

ครู รับเงินเดือนอันดับ  คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวภูริตา   สามกองงาม

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวธีรากานต์  พรดอน

ครู รับเงินเดือนอันดับ  ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8

นางสาวจุฑาทิพย์  ด่านไพบูลย์ผล

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดท่าข้าม

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

นางนำผึ้ง  ชังชั่ว

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาดนตรีนาฏศิลป์

นางสาวสุภาพร  ลุสีดา

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาสังคมศึกษา

นายอารยะหวังอังคณานนท์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

นางถาวรีย์  ชาวอุทัย

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาประวัติศาสตร์

นายกฤชรัช  กุลวัฒนาภรณ์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญ

ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวศิริยา  คณะบุตร

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชาวิทยาการคำนวณ

นายมงคลชัย  จันทร

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาสุขศึกษาพลศึกษา

นางสาวอรอุมา  นาชัยพูล

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูการศึกษาพิเศษ

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya