นางสาวจิราภรณ์  จ้อยเจริญ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

เมนูหลัก

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดท่าข้าม

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเมลดา  ก้อนเพชร

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9

นางนิศารัตน์  การินทร์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางนำผึ้ง  ชังชั่ว

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาดนตรีนาฏศิลป์

นางสาวนัทยา  พลพิทักษ์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาววิมพ์วิภา  แจ้งแสงทอง

ครูรับเงินเดือนอันดับคศ.1

ครูการศึกษาพิเศษ

นางสาวรมิดา  ชัยยะ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวรัตติกา  ยาหอม

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2/5

นายกฤชรัช  กุลวัฒนาภรณ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ

นายนิรันดร์  บุญใบ

ครู รับเงินเดือนอันดับ  คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวศิริยา  คณะบุตร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาเทคโนโลยี

นางสาวภูริตา   สามกองงาม

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายมงคลชัย  จันทร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาสุขศึกษาพลศึกษา

นางสาวธีรากานต์  พรดอน

ครู รับเงินเดือนอันดับ  คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8

นางสาวนภาพร  ศรีวิเชียร

ครูรับเงินเดือนอันดับคศ.1

ครูประจำวิชาสังคมศึกษา

นางสาวจุฑาทิพย์  ด่านไพบูลย์ผล

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางทิพย์สุคลธ์  นันโมง

ครู  คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวดารณี  แดงจั่นเจริญ

ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาการงานอาชีพ

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

นายประดิษฐ์กร  วะชุม

ครูผู้ช่วย

ครูประจำศิลปะ

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya