คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเมลดา  ก้อนเพชร

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9

นางทิพย์สุคลธ์  นันโมง

ครู  คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางนิศารัตน์  การินทร์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจุฑาทิพย์  ด่านไพบูลย์ผล

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวภูริตา   สามกองงาม

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวรัตติกา  ยาหอม

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2/5

นางสาวนัทยา  พลพิทักษ์

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

นายนิรันดร์  บุญใบ

ครู รับเงินเดือนอันดับ  คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวธีรากานต์  พรดอน

ครู รับเงินเดือนอันดับ  คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดท่าข้าม

นางนำผึ้ง  ชังชั่ว

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาดนตรีนาฏศิลป์

นายกฤชรัช  กุลวัฒนาภรณ์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญ

ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ

นายมงคลชัย  จันทร

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาสุขศึกษาพลศึกษา

นางสาวรมิดา  ชัยยะ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

นางสาวศิริยา  คณะบุตร

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชาเทคโนโลยี

นางสาววิมพ์วิภา  แจ้งแสงทอง

คศ.1

ครูการศึกษาพิเศษ

นางสาวนภาพร  ศรีวิเชียร

คศ.1

ครูประจำวิชาสังคมศึกษา

นางสาวดารณี  แดงจั่นเจริญ

ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาการงานอาชีพ

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

นายประดิษฐ์กร  วะชุม

ครูผู้ช่วย

ครูประจำศิลปะ

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya