นายธนิศ  บุญอติชาต

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

เมนูหลัก

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเมลดา  ก้อนเพชร

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9

นางสาวรมิดา  ชัยยะ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางนิศารัตน์  การินทร์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางถาวรีย์  ชาวอุทัย

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวภูริตา   สามกองงาม

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางเพ็ชรี  เภาราช

ครู วิทยฐานะชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2/5

นางสาวนัทยา  พลพิทักษ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

นายนิรันดร์  บุญใบ

ครู รับเงินเดือนอันดับ  คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางอุลาวรรณ์  ปัญญาคำ

ครู รับเงินเดือนอันดับ  คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดท่าข้าม

นางนำผึ้ง  ชังชั่ว

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาดนตรีนาฏศิลป์

นายกฤชรัช  กุลวัฒนาภรณ์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญ

ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ

นายมงคลชัย  จันทร

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาสุขศึกษาพลศึกษา

นายอารยะหวังอังคณานนท์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

นางสาวสุภาพร  ลุสีดา

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาสังคมศึกษา

นางสาวจุฑาทิพย์  ด่านไพบูลย์ผล

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชา  กอท.

นางสาวศิริยา  คณะบุตร

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชาวิทยาการคำนวณ

นางสาวอรอุมา  นาชัยพูล

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูการศึกษาพิเศษ

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

นางสาวธีรกานต์  พรดอน

ครู รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย

ครูประจำวิชา  ประวัติศาสตร์

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya