นางสาวจิราภรณ์  จ้อยเจริญ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

เมนูหลัก

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดท่าข้าม

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสมฤทัย  แจ่มแจ้ง

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางยุพา  ลิ้มกลาง

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9

นางสาวธนันพัทธ์  รัชต์ธรโชติกุล

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางรัชฎา  มะริสาน

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

นายวงศกร  เทียบข่วง

ครูผู้ช่วย

ครูประจำวิชาสังคมฯ

นางสาวนฤมนต์  ไชยเพ็ชร

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอรอุมา  นาชัยพูล

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

นายวัชระ  ปริปุณณะ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชา กอท.

นางน้ำทิพย์  บุญลือ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาดนตรี

นางสาวอิฏฐินาถ เหรียญทอง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววิภาดา  หวายสุด

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวอัจจิมา  ศรีดา

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชา ประวัติศาสตร์

นางคชาภรณ์  ฉันทประเสริฐวุฒิ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8

นายประสิทธิ์  จันทาสี

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชา ภาษาต่างประเทศ

นายงสาวสะริญญา  ชมชื่น

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชา วิทยาศาสตร์

นางสาวภัทรานิษฐ์  ภิรมย์เรืองกิจ

ครูผู้ช่วย

ครูประจำวิชาศิลปะ

นางสาวพรพรรณ  เต็มสิทธิการ

ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชานาฏศิลป์

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya