นายธนิศ  บุญอติชาต

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

เมนูหลัก

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางยุพา  ลิ้มกลาง

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9

นางวิรัชพรรณ  คงชื่นสิน

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวธนันพัทธ์  รัชต์ธรโชติกุล

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางณัฏฐา  ศิริวรรณ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววิภาดา  หวายสุด

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางคชาภรณ์  ฉันทประเสริฐวุฒิ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวสินไทย  เคนบุบผา

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสมฤทัย  แจ่มแจ้ง

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางศศิวิมล  อุ่นใจเพื่อน

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดท่าข้าม

นางรัชฎา  มะริสาน

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชาสังคมศึกษา

นางน้ำทิพย์  บุญลือ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำวิชาดนตรี

นางสาวอัจจิมา  ศรีดา

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชา ประวัติศาสตร์

นายวัชระ  ปริปุณณะ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชา กอท.

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

นายประสิทธิ์  จันทาสี

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ครูประจำวิชา ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอิฏฐินาถ เหรียญทอง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวนฤมนต์  ไชยเพ็ชร

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ

นายงสาวสะริญญา  ชมชื่น

ครู รับเงินเดือนอันดับ  ครูผู้ช่วย

ครูประจำวิชา วิทยาศาสตร์

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya