ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

 

อักษรย่อ

วันก่อตั้งโรงเรียน

ที่ดิน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

เครื่องหมายประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

ผู้อุปการคุณโรงเรียน

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ก.บท.บศ.

24  มีนาคม  2525

7   ไร่   2  งาน

พระพุทธรูปประทานพร  และ  พระพิฆเนศวร

ต้นเฟื่องฟ้า

สีม่วง และ สีดำ

พระครูผาสุกการโกวิท   (เจ้าอาวาสวัดเลา)

นายสงัด   ปานแสงทินกร

นายสมบุญ วงศ์ษา

รักอ่าน   รักเขียน

ความเป็นเลิศทางวิชาการ

วิสัยทัศน์ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

 

 นักเรียนเป็นคนดี   มีคุณธรรม   เลิศล้ำวิชาการ   ครูเชี่ยวชาญการสอน มุ่งพัฒนาความรู้

คู่เทคโนโลยี มากมีแหล่งเรียนรู้ ผู้บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล สานสัมพันธ์ชุมชนร่วมพัฒนา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน

พันธกิจ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

โรงเรียนวัดท่าข้าม

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

 

ด้านนักเรียน

          ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธคู่กับการใช้เทคโนโลยีให้เกิดทักษะกระบวนการ

จัดสื่อนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สามารถแข่งขัน

ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับเขต   กรุงเทพมหานคร   และระดับชาติ

ด้านครู

          พัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ด้านทักษะและความสามารถจัดกระบวนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีผลิตสื่อนวัตกรรมนำมาใช้พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน  ส่งผลให้ครูพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น

 ด้านผู้บริหาร

          พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล   มีภาวะผู้นำ   มีคุณธรรม   ใช้นวัตกรรม

ในการบริหาร   นิเทศติดตามการดำเนินงานทุกด้าน   ส่งเสริมจุดเด่นและพัฒนาจุดด้อย

ขอความร่วมมือทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน   เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya