นางสาวจิราภรณ์  จ้อยเจริญ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

เมนูหลัก

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดท่าข้าม

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

ประวัติโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

 

 

             โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เป็นโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน การเคหะชุมชนธนบุรี

โครงการที่  1 ถ.พระราม  2  (ธนบุรี - ปากท่อเดิม)  กม. ที่  8.5  หมู่ที่  6  แขวงแสมดำ   เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร

มีเนื้อที่  7  ไร่  2  งาน  เป็นที่ดินของการเคหะแห่งชาติที่มอบให้กรุงเทพฯ ใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา

 

กรุงเทพมหานครได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น   เมื่อวันที่  24  มีนาคม  พ.ศ.2525  เดิมให้ชื่อว่า

"โรงเรียนเคหะชุมชนธนบุรี" มีอักษรย่อว่า  "ก.บท.คธ"  ต่อมาเขตบางขุนเทียน  โดยนายสมควร  รวิรัฐ

หัวหน้าเขตบางขุนเทียนในขณะนั้น  ต้องการให้มีโรงเรียนในเขตที่มีชื่อตรงกับเขตบางขุนเทียน

จึงเสนอต่อกรุงเทพมหานครขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนนี้ใหม่เป็น  "โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา"  ใช้อักษรย่อว่า   "ก.บท.บศ."

และได้รับอนุญาต เมื่อวันที่  14  มิถุนายน พ.ศ.2525  สีประจำโรงเรียน  คือ  " สีม่วงและสีดำ "   โรงเรียนนี้ได้เปิดครั้งแรก

เมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2525  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

 

                    ปัจจุบันโรงเรียนจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที 6  หลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย (อนุบาล)

 และการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา   (โครงการเด็กเรียนร่วม)  ตาม  2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2545

 

สถานที่ตั้ง

                   53 หมู่ 6 ซอยการเคหะธนบุรี แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

                    Website :  http://www.bangkhuntiensuksa.ac.th      E-mail  :   bakhth@bma.go.th

 

รายนามผู้บริหารโรงเรียน

                    1.  นายโกมินทร์     สังคะนอง

                    2.  นางทัศนีย์         ตั้งแต่ง

                    3.  นายโสภณ         สุวรรณวงศ์

                    4.  นางจินตนา        ศรีทา

                    5.  นายสุรศักดิ์        วิมลรัตนชัยศิริ

                    6.  นางอ้อยทิพย์      สุทธิเทพ

                    7.  นายวิเชษฐ          ปรีชาสุชาติ

                    8.  นายวินัย          แสงแก้ว

 

พ.ศ. 2525 - 2541

พ.ศ. 2541 - 2542

พ.ศ. 2542 - 2546

พ.ศ. 2546 - 2551

วันที่  3  ธ.ค  2551  -  30 ต.ค. 2554

วันที่  1  พ.ย. 2554 - 30 ต.ค. 2557

วันที่  1  พ.ย. 2557 - 30 ต.ค. 2559

วันที่  26  ต.ค.. 2558 - ปัจจุบัน

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya