นายธนิศ  บุญอติชาต

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

โรงเรียนในเขตบางขุนเทียน

เมนูหลัก

โรงเรียนวัดท่าข้าม

โรงเรียนวัดสะแกงาม

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมถ์

โรงเรียนวัดบัวผัน

โรงเรียนวัดแสมดำ

โรงเรียนราชมนตรีฯ

โรงเรียนวัดบางกระดี่

โรงเรียนวัดหัวกระบือ

โรงเรียนวัดกก

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)

โรงเรียนวัดกำแพง

โรงเรียนวัดเลา

โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ๑) รับเด็กที่มีอายุ ๔ - ๕ ปี (เกิดในปี พ.ศ.๒๕๕๗ นับอายุถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘) ๒) รับเด็กที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตบริการโรงเรียน คือ ๑. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่เขตบริการของโรงเรียน คือ พื้นที่เคหะชุมชนธนบุรี โครงการที่ ๑ ส่วนที่ ๑ ถึง ส่วนที่ ๖ เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า ๑ ปี (ย้ายเข้าทะเบียนบ้านภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ) โดยมีบ้านเลขที่เดิม ๘๘/....,๙๑/.....,๙๓/....,๙๕/..... ๒. มีความสัมพันธ์เป็นญาติกับเจ้าบ้าน ๓) รับเด็กที่มีภูมิลำเนานอกเขตพื้นที่บริการ คือ เด็กที่อยู่พื้นที่ หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๖ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. ๔) กำหนดวันเวลาการรับสมัครนักเรียน รับสมัคร วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (นำนักเรียนมาด้วยตนเอง) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รับสมัครจำนวน ๑๗๕ คน หากจำนวนเกินให้จับฉลาก จับฉลาก/ประกาศผล/รายงานตัว/มอบตัว วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - ลงทะเบียนรายงานตัว ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.. (หลัง ๐๙.๐๐ น. ไม่มีสิทธิ์จับฉลาก) - เวลา ๐๙.๐๐ น. ดำเนินการจับฉลาก ณ ลานกิจกรรมเวทีคนเก่ง - ประกาศผลและแจ้งรายชื่อยืนยันเพื่อมอบตัวเข้าเรียน เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๕) เอกสารในการสมัคร - รูปถ่ายนักเรียนขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ เดือน) - สำเนาใบสูติบัตรนักเรียน จำนวน ๑ ใบ (พร้อมฉบับจริง) - สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน ๑ ใบ (พร้อมฉบับจริง) - สำเนาทะเบียนบ้านบิดา จำนวน ๑ ใบ - สำเนาบัตรประชาชนบิดา จำนวน ๑ ใบ - สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน ๑ ใบ - สำเนาบัตรประชาชนมารดา จำนวน ๑ ใบ - สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล จำนวน ๑ ใบ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล นักเรียน,บิดา,มารดา) - สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน ๑ ใบ (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา – มารดา) *** ใบสูติบัตรและทะเบียนบ้านหากไม่นำฉบับจริงมา และสำเนาเอกสารต่างๆไม่ครบถ้วน โรงเรียนจะไม่พิจารณาการสมัครเข้าเรียนทุกกรณี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑) รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ เกิดในปี พ.ศ.๒๕๕๕ (๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕) หรือมีหลักฐานการจบการศึกษาระดับปฐมวัย ๒) รับเด็กที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตบริการโรงเรียน คือ ๑. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่เขตบริการของโรงเรียน คือ พื้นที่เคหะชุมชนธนบุรี โครงการที่ ๑ ส่วนที่ ๑ ถึง ส่วนที่ ๖ เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า ๑ ปี (ย้ายเข้าทะเบียนบ้านภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ) โดยมีบ้านเลขที่เดิม ๘๘/....,๙๑/.....,๙๓/....,๙๕/..... ๒. มีความสัมพันธ์เป็นญาติกับเจ้าบ้าน ๓) รับเด็กที่มีภูมิลำเนานอกเขตพื้นที่บริการ คือ เด็กที่อยู่พื้นที่ หมู่ที่ ๑ – ๖ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. ๔) กำหนดวันเวลาการรับสมัครนักเรียน รับสมัคร วันที่ ๗ - ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (นำนักเรียนมาด้วยตนเอง) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รับสมัครจำนวน ๒๒๐ คน หากจำนวนเกินให้จับฉลาก (โดยรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ เดิม จำนวน ๑๖๙ คน รับสมัครเพิ่มจำนวน ๒๒๐ คน) จับฉลาก/ประกาศผล/รายงานตัว/มอบตัว วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - ลงทะเบียนรายงานตัว ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.. (หลัง ๐๙.๐๐ น. ไม่มีสิทธิ์จับฉลาก) - เวลา ๐๙.๐๐ น. ดำเนินการจับฉลาก ณ ลานกิจกรรมเวทีคนเก่ง - ประกาศผลและแจ้งรายชื่อยืนยันเพื่อมอบตัวเข้าเรียน เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๕) เอกสารในการสมัคร - รูปถ่ายนักเรียนขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ เดือน) - สำเนาใบสูติบัตรนักเรียน จำนวน ๑ ใบ (พร้อมฉบับจริง) - สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน ๑ ใบ (พร้อมฉบับจริง) - สำเนาทะเบียนบ้านบิดา จำนวน ๑ ใบ - สำเนาบัตรประชาชนบิดา จำนวน ๑ ใบ - สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน ๑ ใบ - สำเนาบัตรประชาชนมารดา จำนวน ๑ ใบ - สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล จำนวน ๑ ใบ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ นักเรียน,บิดา,มารดา) - สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน ๑ ใบ (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา – มารดา) *** ใบสูติบัตรและทะเบียนบ้านหากไม่นำฉบับจริงมา และสำเนาเอกสารต่างๆไม่ครบถ้วน โรงเรียนจะไม่พิจารณาการสมัครเข้าเรียนทุกกรณี

ประกาศโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

เรื่อง  การรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

53 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แยก 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150

Design by:KruArjariya & Krusiriya